ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CHUNG

Đăng ký

 • ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KHUYẾN MÃI CHUNG CỦA THẦN POKER
 • GENERAL TERMS & CONDITIONS

1. Tất cả chương trình khuyến mãi không được kết hợp với nhau, người chơi chỉ được quyền tham gia song song các chương trình khuyến mãi với nhau khi có sự chấp thuận của Thần Poker

.

2. Người chơi được chọn chương trình khuyến mãi khác sau khi hoàn thành các yêu cầu của chương khuyến mãi cũ.

3. Mức cược tối thiểu và tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào từng chương trình khuyến mãi.

4. Người chơi phải liên hệ "Hỗ Trợ Trực Tuyến" để đăng kí tham gia các chương trình khuyến mãi.

5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào ngày THỨ 5 SAU 12:00AM hằng tuần.

6. Người chơi sẽ bị rút lại toàn bộ tiền khuyến mãi trong trường hợp bị phát hiện có các dấu hiệu gian lận (tạo nhiều tài khoản, bán phá giá trao đổi chip trong game).

7. Thần Poker có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi đối với bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng. Người trong cùng gia đình, cùng địa chỉ nhà, cùng số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP không được tham gia chương trình khuyến mãi. Thần Poker nghiêm cấm hành vi tạo nhiều tài khoản để nhận thưởng khuyến mãi.

8. Thần Poker có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình, và ngừng các chương trình khuyến mãi vào bất kỳ thời gian nào, với bất kì lý do gì mà không cần thông báo cho người chơi

9. Thần Poker là người có quyền quyết định cuối cùng trong trường hợp có tranh chấp.

10. Bằng việc tham gia vào chương trình khuyến mãi, người chơi đã đồng ý và chấp nhận với các điều khoản và điều kiện của chương trình.

1. General Terms and Conditions Applies to all promotion on Thanpoker

2. Each player of THANPOKER can only take one promotions at a time

3. All promotions cannot be combined

4. Players able to take another promotions after finish the requirement of Active promotion.

5. Duplicate registrations are not permitted.

6. Minimum and maximum bets may vary and applied on some promotions.

7. Player needs to contact Than Poker Live Support to register this promotion.

8. Players opening multiple or fraudulent accounts will not qualify for the promotion and may have their funds forfeited and accounts frozen. Bonus amount credited to player account will be forfeited in case of detecting any signs of abuse of the bonus program.

9. Thanpoker have right to refuse to participate in the promotion for any customer or group of customers. People in the same family, same address, same phone number, bank account or IP address can not participate in the promotion.

10. Thanpoker reserves the right to amend or modify the terms and conditions for any reason whatsoever without notice to the end users.

11. Thanpoker decision will be considered final in the event of a dispute.

12. ThanPoker have the right to stop this promotion at any time.

13. By participating on promotions, Player accept and agree to all of its terms and conditions.

NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG KHI CÓ BÀI ĐẶC BIỆT

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Thời gian hiệu lực: Ngày 01/01/2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.

- Tất cả người chơi đều được tham gia chương trình này vào khoảng thời gian nói trên.

- Người chơi có loại bài đặc biệt cần liên hệ với chăm sóc khách hàng để được kiểm tra và nhận khuyến mãi.

- Những ván bài có trong 3 khung giờ " 1h đến 3h , 8h đến 10h , 16h đến 18h " mới có thể đăng ký nhận thưởng ( GMT+7 ).

- Người chơi cần chụp full màn hình ván bài đạt được loại bài đặc biệt + số bàn + tên game gửi cho chăm sóc khách hàng.

- Số tiền thưởng của các loại bài đặc biệt như sau:.

Loại Bài Đặc Biệt
Tiền Thưởng

Cù Lũ

50,000 VND

Tứ Quý

100,000 VND

Sảnh Đồng Chất

200,000 VND

Thùng Phá Sảnh

500,000 VND

Siêu Thùng Phá Sảnh

1,500,000 VND

- Chương trình này chỉ áp dụng cho những khách hàng đạt được bài đặc biệt nhưng không mua Jackpot.

- Người chơi lưu ý ván bài đặc biệt hợp lệ là khi bạn và người chơi chung bàn cược tới vòng cuối cùng so bài với nhau thì mới tính là bài đặc biệt

- Người chơi chỉ được nhận 1 lần trong 1 ngày và thời gian cung cấp bài đặc biệt để nhận thưởng là trong vòng 2 tiếng, nếu sau 2 tiếng người chơi không cung cấp coi như bài đặc biệt đó không được tính và sẽ mất 1 ngày không được nhận.

- Chương trình này chỉ áp dụng cho các khách hàng tham gia trò chơi POKER và OMAHA từ bàn trung bình trở lên<

- Nghiêm cấm các hành vi gian lận và Thanpoker được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tham khuyễn mãi.

- Thanpoker có quyền xem lại nhật ký giao dịch và ghi lại theo thời gian.

- Thanpoker có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

- Để nhận phần thưởng này, người chơi được coi là chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện. www.thanpoker.com.

- This promotion is valid from Jan 1, 2020 - until further notice.

- Players with special cards need to contact customer service to be checked and receive bonus.

- Cards with 3 frames "1am to 3am, 8am to 10am, 4pm to 6pm" can be registered to receive prizes (GMT + 7) .

- Players need to capture the full screen of the hand to achieve a special card type + table number + game name sent to customer care.

- Bonus amounts of special types of cards are as follows:.

SPECIAL
BONUS

Full House

50,000 VND

Four of a kind

100,000 VND

Straight Flush

200,000 VND

Royal Flush

500,000 VND

Super Royal Flush

1,500,000 VND

- This program applies only to customers who have achieved a special lesson but do not buy a Jackpot.

- The player noting that the hand is particularly valid is when you and the player who is betting on the last round draw against each other are counted as special cards.

- Players can only receive 1 time in 1 day and the time to provide special cards to receive prizes is within 2 hours, if after 2 hours the player does not provide them as if the special card is not counted and will lose 1 date not received.

- This program is only applicable for customers participating in POKER games and OMAHA from medium tables or more

- Any sign of abuse detected to the bonus program will result in immediate forfeit of the Players Rewards.

- Thanpoker reserves the right to review trading logs and record over time.

- Thanpoker reserves the right to amend or modify the terms and conditions for any reason whatsoever without notice.

- To receive this reward, the player is considered to accept all terms and conditions. www.thanpoker.com.

ĐẠT BA QUÂN TÂY - NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Chương trình khuyến mãi dành cho trò chơi SUPER10 bắt đầu từ 12:00 ngày 01/01/2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.<

- Tất cả người chơi đều được tham gia chương trình này.

- Trong thời gian diễn ra chương trình người chơi đạt các quân bài tây KKK, QQQ, JJJ bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng.

- Các phần thường như sau:.

. 1. Khi chơi tại bàn Small sẽ nhận : 50,000 VND
. 2. Khi chơi tại bàn Medium sẽ nhận: 100,000 VND
. 3. Khi chơi tại bàn Large sẽ nhận : 200,000 VND
. 4. Khi chơi tại bàn VIP trở lên sẽ nhận : 300,000 VND

- Lưu ý:

- Bạn phải hạ bài với bài trong tay là Ba Quân Tây để nhận thưởng:.

- K,K,K - 3 quân bài Kings bất kỳ.

- Q,Q,Q - 3 quân bài Queens bất kỳ.

- J,J,J - 3 quân bài Jacks bất kỳ.

- Người chơi đạt ba quân tây hợp lệ là khi bạn và người chơi chung bàn cược tới vòng cuối cùng so bài với nhau thì mới được tính là hợp lệ (không phân biệt thắng thua).

- Nếu đạt đủ các điều kiện trên:.

- Người chơi cần chụp full màn hình ván bài + số bàn + tên game gửi cho chăm sóc khách hàng.

- Người chơi chỉ được nhận 1 lần trong 1 ngày trong bất kỳ thời gian nào ( 1 ngày được tính từ 10h sáng hôm nay đến 9h59 sáng ngày hôm sau ).

Nghiêm cấm các hành vi gian lận và Thanpoker được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tham khuyễn mãi.

- Thanpoker có quyền xem lại nhật ký giao dịch và ghi lại theo thời gian.

- Thanpoker có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

- Để nhận phần thưởng này, người chơi được coi là chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện. www.thanpoker.com.

1. - The program starts from 30/05/2019 until the notice ends.

2. - All players can participate in this program.

3. - players will get bonus when have any cards KKK, QQQ, JJJ.

4. - The prize.

5. -. When playing at Small Table, you will receive: 60,000 Chips.

6. -. When playing at Medium Table, you will receive: 120,000 Chips.

6. -. When Playing at Large Table, you will receive: 300,000 Chips.

7. -. When Playing at VIP and UP Table, you will receive: 600,000 Chips.

8. -. You must defeat the card with the hand in hand as the Any to receive.

9. -. K, K, K - 3 any Kings cards.

10. -. Q, Q, Q - 3 any Queens cards.

11. -.J, J, J - 3 any Jacks card.

12. -. If the above conditions are met:.

13. -. Players need to capture the full screen of the game + table number + game name sent to customer care.

14. -. Players can only receive 1 time in 1 day at any time.

VÒNG QUAY TRIỆU PHÚ THẦN POKER

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

1. - Thời gian hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.

2. - Mỗi người chơi mới đăng ký sẽ nhận được 1 lượt quay miễn phí sau khi nạp tiền lần đầu.

3. - Tất cả người chơi sẽ được quyền tham gia chương trình này. Người chơi cần phải liên hệ "Hỗ trợ trực tuyến" để đăng ký và nhận thưởng.

4. - Người chơi phải thực hiện giao dịch để nhận được lượt quay.

5. - Thêm cơ hội nhận thưởng mỗi ngày, chỉ cần đạt được mốc đặt cược dưới bạn sẽ nhận thêm lượt quay :

Tổng cược 1 ngày Lượt Quay

> 5,000,000đ

1 Lượt Quay

> 25,000,000đ

2 Lượt Quay

> 50,000,000đ

4 Lượt Quay

> 100,000,000đ

7 Lượt Quay​

6. - Các quy định chung về khuyến mãi của Thanpoker sẽ được áp dụng.

*Các lượt quay được tặng sẽ bị mất sau 3 ngày nếu như người chơi không sử dụng.
*Chúng tôi sẽ không phục hồi các lượt quay đã bị mất vì quá thời hạn.

1. - Valid Period: 1st January 2020 until the notice is closed.

2. - Each newly registered player will receive 1 free turnaround after first deposit.

3. - All players will be eligible to participate in this program.

4. - Players must make a transaction to receive turns.

5. - The player will receive a turn on the next day after reaching the full bet.

6. - Get more chance to win! Exchange with your Turnover as below :

Turn Over Coupon

> 5,000,000đ

1 Coupon

> 25,000,000đ

2 Coupon

> 50,000,000đ

4 Coupon

> 100,000,000đ

7 Coupon

7. - The General promotion rules of Thanpoker will be applied.

THƯỞNG CHÀO MỪNG - KHÔNG GIỚI HẠN

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

1.-Thời gian hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có thông báo kết thúc

2.- Chương trình áp dụng cho tất cả người chơi MỚI

3.-Người chơi cần phải liên hệ "Hỗ trợ trực tuyến" để đăng ký và nhận thưởng

4.-Các mốc tiền thưởng người chơi có thể chọn là

Tiền thưởng 88% - Tổng cược yêu cầu x45 - Tặng thêm 5 vòng quay may mắn

Tiền thưởng 99% - Tổng cược yêu cầu x50 - Tặng thêm 10 vòng quay may mắn

5.-Người chơi phải hoàn thành tổng cược trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký để nhận thưởng.

• Ví dụ: Người chơi A nạp vào 500,000 VND vào ngày 01/01/2020 và chọn mức thưởng 88%

• Người chơi phải hoàn thành tổng cược là 500,000 x 45 = 22,500,000 VND trước ngày 10/01/2020

• Tiền thưởng nhận được sau khi hoàn thành tổng cược: 500,000 x 88% = 440,000 VND và 5 vòng quay may mắn

6. -Tối thiểu nạp vào để đăng ký là là 500,000 VND.

7. -Mỗi người chơi chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất. Người chơi sẽ không được nhận Chiết Khấu trong khoảng thời gian chưa hoàn thành tổng cược.

8. -Các quy định chung về khuyến mãi của Thanpoker sẽ được áp dụng.

1. - This promotion valid from 1st January 2020 - until further notice.
2. - For All new players only.
3. - Players need to contact CS on live chat to claim the bonus.
4. - Players need to hit turnover 45x (88%), 50x (99%).
5. - Players need to hit the turnover first in 30 days from deposit to claim the bonus.
6. - Players can only claim the bonus once.
7. - Bonus Valid for all games and will count towards the.
8. - The General promotion rules of Thanpoker will be applied.

VUI SINH NHẬT CỰC LỚN TỪ THẦN POKER

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Thời gian hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.

- ThanPoker sẽ tặng thưởng cho người chơi vào ngày sinh nhật.

- Người chơi phải liên hệ hỗ trợ trực tuyến để cung cấp giấy tờ có hiển thị tên và ngày sinh và tên của mình để nhận thưởng.

- Người chơi có thể đăng ký nhận thưởng vào ngày đầu tiên của tháng sinh

• Ví dụ: Người chơi A sinh ngày 20 tháng 01 năm 1990, người chơi có thể đăng ký vào ngày 01 tháng 01 năm 2018

- Người chơi phải có tổng cược gấp 88 lần tiền tiền nạp mới có thể nhận tiền thưởng 150%

- Tổng cược phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày nhật kể từ ngày đăng ký.

. Ví dụ: Người chơi A đăng ký nhận quà sinh nhật với mức nạp 500,000 VND vào ngày 01/01/2018

. Người chơi phải hoàn thành tổng cược là 500,000 x 88 = 44,000,000 VND trước ngày 30/01/2018

. Số tiền người chơi nhận được sau khi hoàn thành tổng cược là 500,000 x 150% = 750,000

- Tối thiểu nạp vào để đăng ký là là 500,000 VND.

- Chương trình này không kết hợp với hoàn trả hàng tuần.

- Các quy định chung về khuyến mãi của Thanpoker sẽ được áp dụng.

1. - This promotion valid from 1st January 2020 - until further notice.

2. - Valid for all players who have birthday on the month.

3. - Players need to hit the turnover 88x to claim the bonus 150% from the deposit within 30 days.

4. - Minimum Deposit to eiligible is 500,000 VND.

5. - Bonus Valid for all games and will count towards the fullfillment of turnover for this bonus.

6. - The General promotion rules of Thanpoker will be applied.

CHIẾT KHẤU HẰNG TUẦN OMAHA SUPER10

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới từ thanpoker.

- Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực đối với SUPER10 và OMAHA và không không kết hợp với bất kỳ chương trình khuyễn mãi khác.

- Thời gian ngưng để tính chương trình khuyến mãi là 10:00 (GMT+7) vào thứ Năm hàng tuần và tiền hoàn trả sẽ được tặng cho người chơi sau 14:00 (GMT+7).

- Hoàn trả 5% dựa vào số tiền thua của người chơi trong tuần trên SUPER10 và OMAHA.

- Điều kiện để người chơi nhận hoàn trả là tổng cược phải gấp 5 lần trên số tiền thua, đồng thời số tiền tối thiểu để được nhận khuyễn mãi là 50,000 VND.

.Ví dụ: OMAHA và SUPER10 người chơi thua trong một tuần là - 1,000,000

.Tổng cược gấp 5 lần tiền thua theo yêu cầu: 1,000,000 x 5 = 5,000,000

.Tiền thưởng nhận được sau khi hoàn trả là: 1,000,000 x 5% = 50,000.

- Tiền thưởng được thêm vào tài khoản của người chơi sẽ bị tịch thu.Trong trường hợp hệ thống kiểm tra về vi phạm tiền thưởng.

- Chương trình khuyến mãi này có thể được kết hợp với tiền thưởng hoàn trả hàng tuần.

- Thanpoker có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện. Vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

- Để nhận phần thưởng, người chơi được coi là chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện.

1 - This promotion valid from 1st Jan 2020 - until further notice.

2 - 5% from total weekly loss OMAHA And SUPER10

3 - To redeem the Cashback bonus, player must reach a Turnover of 5x the value of their total loss.

4 - This promotion can be combined with Weekly Rakeback Bonus.

5 - The General promotion rules of Thanpoker will be applied.

TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Tất cả người chơi đều có thể đăng ký chương trình

- Khuyến mãi bắt đầu từ ngày hôm nay 01/01/2020 đến khi có thông báo từ thanpoker(GMT+7)

- Người chơi liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để đăng ký tham gia

- Chi cần tham gia trong khoảng thời gian yêu cầu là sẽ được đăng ký

- Số tiền tối thiểu để nạp đăng ký là 500,000 VND

- Số tiền thưởng tối đa lên đến 30,000,000 VND

- Cách nhận thưởng như sau: tiền nạp x yêu cầu đặt cược

Thời giời tham gia
Tiền Thưởng
Yêu cầu đặt cược

3 tháng

30%

x20

6 tháng

50%

x30

9 tháng

70%

x40

12 tháng

100%

x50

- Khuyến mãi có hiệu lực khi khách hàng thực hiện liên kết vào thanpoker tối thiểu 15 ngày trong tháng, nếu có 1 tháng bị đứt quãng, những tháng trước sẽ không tính và sẽ tính lại từ đầu từ tháng sau

- Chương trình này không được kết hợp với các khuyễn mãi khác

- Người chơi phải hoàn thành tổng cược trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký để nhận thưởng

- Tiền thưởng được thêm vào tài khoản của người chơi sẽ bị tịch thu trong trường hợp hệ thống kiểm tra về vi phạm tiền thưởng

- Thanpoker có quyền nhận tiền thưởng mỗi hộ gia đình trên mỗi máy tính dùng chung và cùng một địa chỉ IP cũng sẽ bị hủy chương trình khuyễn mãi

- -Tổng cược chỉ được tính trên Domino, Poker, Super10, Omaha, người chơi Ximi và Mậu Binh sẽ không được tham gia chương trình này

- Thanpoker có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi đối với bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng, chương trình khuyến mãi này chỉ được áp dụng 1 lần duy nhất trên mỗi người, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP. (tạo nhiều tài khoản, bán phá giá trao đổi chip trong game)

- Thanpoker có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước

- Để nhận phần thưởng này, người chơi được coi là chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện. www.thanpoker.com.

- All players can register for this promotion.

- Promotion starts today 01-01-2019 until notice from cooker (GMT + 7)

- Players must contact "CUSTOMER SERVICE" to register the promotions.

- Expenses to participate in the required time period will be registered.

- The minimum amount to register is 500,000 VND

- Maximum bonus amount up to 30,000,000 VND

- How to receive prizes is as follows: deposit amount x bet request

Time to join
Bonuses
Bet requirements

3 tháng

30%

x20

6 tháng

50%

x30

9 tháng

70%

x40

12 tháng

100%

x50

- Promotion is valid when customers make a link to the coalpoker at least 15 days a month, if there is 1 month of interruption, the previous months will not be counted and will be recalculated from the beginning of next month.

- This program cannot be combined with other promotions.

- The player must complete the total bet within 10 days of registration to receive the bonus.

- Bonuses added to the player's account will be confiscated in case of a bonus violation check system.

- Thanpoker has the right to receive bonuses for each household on a shared computer and the same IP address will also be canceled from the promotion program.

- Total bets are only counted on Domino, Poker, Super10, Omaha, Ximi and Mậu Binh players will not be able to participate in this program.

- Thanpoker reserves the right to refuse participation in any promotion for customers or groups of customers, payment accounts and IP addresses (create multiple accounts, dumping chip exchanges in the game).

- Thanpoker reserves the right to amend or modify the terms and conditions for any reason whatsoever without notice.

- To receive this reward, the player is considered to accept all terms and conditions. www.thanpoker.com.

CHIẾT KHẤU HẰNG TUẦN

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Thời gian hiệu lực: từ ngày 23/04/2020 đến khi có thông báo kết thúc.

- Chương trình Chiết Khấu Hằng Tuần áp dụng cho tất cả thành viên tại Thanpoker.

- Chiết khấu trong một tuần là 30% dựa lợi nhuận của Thần Poker tính từ tổng cược của người chơi trong 1 tuần từ Thứ Năm 11:00 am (GMT +7) đến Thứ Năm tuần sau lúc 10:00 am (GMT +7).

- Tiền chiết khấu sẽ được tặng vào tài khoản người chơi vào Thứ Năm mỗi tuần (Sau khi bảo trì).

- Tối thiểu chiết khấu là 250,000 VND. Trường hợp tiền chiết khấu của người chơi ít hơn 250,000 VND chúng tôi sẽ không thể trả.

- Tiền thưởng không cần trải qua vòng cược nào.

- Các quy định chung về khuyến mãi của Thanpoker sẽ được áp dụng.

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT HUY HIỆU VIP

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Chương trình bắt đầu được tính từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo kết thúc

- Tất cả người chơi đều được tham gia chương trình này

- Trong thời gian diễn ra chương trình người chơi tích lũy đạt tổng cược trong vòng 1 tháng đủ 1,000,000,000 trở lên sẽ được nhận huy hiệu 

- Đặc quyền huy hiệu  là sẽ được nhận   thưởng 35%  tiền hoàn trả hàng tuần

- Huy hiệu  có hiệu lực trong vòng 1 tháng nếu, tháng kế tiếp người chơi không đạt chỉ tiêu tổng cược sẽ bị tước huy hiệu

- Nghiêm cấm các hành vi gian lận và Thanpoker được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tham khuyến mãi

- Thanpoker có quyền xem lại nhật ký giao dịch và ghi lại theo thời gian

- Nghiêm cấm các hành vi gian lận và Thanpoker sẽ theo dõi chặt chẽ trong thời gian tham khuyễn mãi

- Thanpoker có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi đối với bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP. (tạo nhiều tài khoản, bán phá giá trao đổi chip trong game

- Thanpoker có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước

- Để nhận phần thưởng này, người chơi được coi là chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện. www.thanpoker.com.

- This promotion is valid for all Thanpoker players

- player who gets a total bet within 1 month to reach 1,000,000,000 will receive a VIP 

- Badge privileges  will receive 30% rakeback of the weekly

- The VIP badge  cis valid for 1 month if the next month the player does not meet the total bet target will lose the badge

- Bonuses added to the player's account will be confiscated in case of a bonus violation check system.

- Thanpoker has the right to receive bonuses for each household on a shared computer and the same IP address will also be canceled from the promotion program.

- Thanpoker reserves the right to refuse participation in any promotion for customers or groups of customers, payment accounts and IP addresses (create multiple accounts, dumping chip exchanges in the game).

- Thanpoker reserves the right to amend or modify the terms and conditions for any reason whatsoever without notice.

- To receive this reward, the player is considered to accept all terms and conditions. www.thanpoker.com.

GIỚI THIỆU BẠN BÈ NHẬN CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 15%

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

Xin vui lòng gửi thông tin đến Fanpage THẦN POKER

- Thời gian hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.

- Người Giới Thiệu XIN VUI LÒNG GỬI THÔNG TIN ĐẾN FANPAGE THẦN POKER với yêu cầu như sau:

+ Họ và tên Người Giới Thiệu:

+ Tên trong game của Người Giới Thiệu:

+ Họ và tên của người chơi được giới thiệu:

+ Tên trong game của người chơi:

+ Tài khoản ngân hàng của người chơi:

+ Số tài khoản ngân hàng của người chơi:

+ Số điện thoại đăng ký của người chơi:

+ Email đăng ký của người chơi:

- Tiền thưởng dành cho Người Giới Thiệu là 15% từ lợi nhuận mỗi tháng của Thần Poker.

- Tiền thưởng sẽ được chuyển qua tài khoản của Người Giới Thiệu vào ngày 1 mỗi tháng.

- Tối thiểu chiết khấu cho Người Giới Thiệu là 100,000 VND. Trường hợp tiền chiết khấu của Người Giới Thiệu ít hơn 100,000 VND chúng tôi sẽ không thể trả.

- Các quy định chung về khuyến mãi của Thanpoker sẽ được áp dụng.

<

1. - This promotion valid from 1st January 2020 - until further notice.

2. - Upline need to send email to [email protected] to inform about the Downline with below details:

+ Name & User ID of Upline :
+ Name & User ID of Downline :
+ Name & Bank Account of Downline :
+ Phone Number & Email of Downline :

. - Upline will receive 15% from turnover every month ( but we personal count from gross agent commision).

. - Marketing will be the one to responsible about the commision..

. - Minimum Payout is 100,000 VND.

. - Maximum downline is 4. more than 4 please refer to Affiliate.

. - The General promotion rules of Thanpoker will be applied.

TÍCH LŨY TIỀN CƯỢC MỖI NGÀY

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Thời gian hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.

- Dành cho tất cả người chơi hoạt động mỗi ngày(một lần duy nhất mỗi ngày), có thể tham gia với mức nạp thấp nhất. Người chơi cần phải liên hệ "Hỗ trợ trực tuyến" để đăng ký và nhận thưởng.

- Người chơi cần phải liên hệ "Hỗ trợ trực tuyến" để đăng ký và nhận thưởng.

- Số tiền tối thiểu nạp vào để tham gia chương trình là 200,000 VND và sẽ nhận 15% tiền thưởng từ khoản tiền nạp vào.

- Người chơi phải sử dụng tiền nạp vào trải qua 15 vòng cược mới có thể nhận tiền thưởng. Tổng cược chỉ được tính trong ngày đăng ký, không được cộng dồn vào các ngày khác. Mỗi ngày thời gian được tính từ 10:00 GTM+7 đến 09:59 GTM+7 của ngày hôm sau.

. Ví dụ: Nạp vào: 200,000 VND muốn nhận 15%

. Tổng cược yêu cầu: 200,000 x 15 = 3,000,000 VND

. Tiền thưởng nhận được sau khi hoàn thành tổng cược: 200,000 x 15% = 30,000 VND.

- Người chơi tham gia khuyến mãi vẫn được tham gia chương trình Chiết Khấu Hàng Tuần (sẽ bị trừ tổng cược của ngày tham gia chương trình này).

- Các quy định chung về khuyến mãi của Thanpoker sẽ được áp dụng.

1. - This promotion valid from 1st January - until further notice.

2. - Valid for All Players who do Re-Deposit with minimum amount, one time per day

3. - Players need to contact CS on livechat to register and claim bonus.

4. - Players need to hit the turnover 15x in a day from deposit to claim the bonus 15%.

5. - The General promotion rules of Thanpoker will be applied.

THAM GIA MỖI NGÀY - NHẬN ĐIỂM THƯỞNG TÍCH LŨY

Đăng ký

 • Điều Khoản và Điều Kiện
 • Terms & Conditions

- Chương trình sẽ bắt đầu vào thứ năm ngày 23/07/2020 tới ngày 19/08/2020 .

- Tất cả người chơi đều được tham gia chương trình này vào khoảng thời gian nói trên.

- Giải thưởng sẽ được tính trên tổng tiền cược và tổng điểm của mỗi người.

- Cách tính chường trình khuyễn mãi như sau:

- Cứ mỗi 35,000,000 được tính là 1 điểm ( Tổng điểm sẽ được tính trên mỗi tuần sau mỗi thứ 5 bảo trì từ ngày 23/07/2020 tới ngày 19/08/2020 ) :

Top Tổng Điểm Tiền Thưởng

10

150

18,000,000 VND

11 - 30

130

12,000,000 VND

31 - 60

100

10,000,000 VND

61 - 100

70

8,000,000 VND

101 - 180

40

6,000,000 VND

181 - 300

10

2,000,000 VND + 10 Lượt Quay Triệu Phú

301 - 400

5

1,000,000 VND + 5 Lượt Quay Triệu Phú

- Giải thưởng tích lũy tổng điểm thưởng ( tính theo tháng ) sẽ được trao sau 3 ngày của đầu tháng kế tiếp.

- Chương trình này có thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi khác ( nhưng sẽ trừ tổng cược của các khuyến mãi đã tham gia ).

- Tổng cược chỉ được tính trên Domino , Poker, Omaha, Super10, người chơi Ceme, BlackJack và Mậu Binh sẽ bị trừ tổng cược 3 game này.

- Nghiêm cấm các hành vi gian lận và Thanpoker được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tham khuyến mãi.

- Thanpoker có quyền xem lại nhật ký giao dịch và ghi lại theo thời gian.

- Thanpoker có quyền nhận tiền thưởng mỗi hộ gia đình trên mỗi máy tính dùng chung và cùng một địa chỉ IP cũng sẽ bị hủy chương trình khuyễn mãi.

- Thanpoker có quyền từ chối việc tham gia khuyến mãi đối với bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng. Chương trình khuyến mãi này chỉ được áp dụng 1 lần duy nhất trên mỗi người, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP. (tạo nhiều tài khoản, bán phá giá trao đổi chip trong game).

- Thanpoker có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

- Để nhận phần thưởng này, người chơi được coi là chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện. www.thanpoker.com.