Latest Info:
24/07/2017  Quý khách hàng lưu ý tỷ lệ hoán đổi chip tại thanpoker.com có thể thay đổi mà không có sự thông báo trước. Cám ơn

Referral

Promotion tips

  1. You can share your referral link to FORUM.
  2. You can tweet your referral link at TWITTER.
  3. Comment or sharing your referral link on FACEBOOK.
  4. Create a blog and share your share the referral link.
  5. Share your link to all email contact.

How to check your total referral and commission

  1. Login towww.thanpoker.com
  2. Clik referral to check your total referral
  3. Click commission to check your total commision
  4. The referral commission can be withdraw on every thursday.